Overslaan en naar de inhoud gaan

Algemene Bezoekersvoorwaarden

INLEIDING

Elke bestelling van een ticket op de site tickets.fabrique-lumieres.com valt onder onderstaande algemene bezoekersvoorwaarden. Wij raden de Klant aan deze aandachtig te lezen. Het plaatsen van een bestelling impliceert dat de Klant voorafgaand kennis heeft genomen van deze algemene bezoekersvoorwaarden en geldt als een volledige en onherroepelijke aanvaarding van deze bezoekersvoorwaarden. 

Deze algemene bezoekersvoorwaarden worden zowel in het Nederlands als Engels opgesteld. In het geval van enige discrepantie tussen de twee voornoemde versies, prevaleert de Nederlandse versie. 

 ARTIKEL 1: AANVAARDING ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

Deze algemene bezoekersvoorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten van de verschillende partijen vast te leggen in het kader van de online ticketverkoop op de site tickets.fabrique-lumieres.com en zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Culturespaces Netherlands B.V. en de Klant. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Deze algemene bezoekersvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op bijzondere activiteiten buiten de reguliere openingstijden en/of gericht op andere dan de reguliere bezoeker, in het geval van exclusieve ontvangsten zoals zaalverhuur, horecacatering en dergelijke. 

De Klant verklaart voorafgaand aan de bevestiging van zijn of haar bestelling kennis genomen te hebben van deze algemene bezoekersvoorwaarden. Een bestellingsbevestiging impliceert de aanvaarding zonder voorbehoud van deze algemene bezoekersvoorwaarden. 

Culturespaces Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor te allen tijde deze algemene bezoekersvoorwaarden aan te passen of te wijzigen. In het geval van een wijziging, worden in geval van een bestelling de algemene bezoekersvoorwaarden toegepast die op de dag van de bestelling gelden.
Fabrique des Lumières is een expositie van Culturespaces Netherlands B.V. De expositie vindt plaats in de Zuiveringshal West, Westergas. Het adres is Pazzanistraat 37, 1014 DB in Amsterdam, Nederland. Waar in deze voorwaarden de term Fabrique des Lumières wordt gebruikt, wordt eveneens bedoeld Culturespaces Netherlands B.V.

Culturespaces Netherlands B.V. (Besloten Vennootschap)
RSIN 862985365
Share Capital : EUR 1.000,00

ARTIKEL 2: TOEGANG

2.1 Ticket

De Klant is uitsluitend gerechtigd om Fabrique des Lumières te betreden op vertoon van een geldig ticket. De Klant is verplicht het ticket desgevraagd te tonen aan een medewerker van Fabrique des Lumières. Indien de Klant niet aan een dergelijk verzoek wil of kan voldoen, kan hem toegang tot Fabrique des Lumières worden ontzegd, waarbij de Klant geen recht heeft op restitutie. 

2.2 Doorverkopen 

Doorverkopen van tickets is zonder voorafgaande toestemming van Fabrique des Lumières niet toegestaan. 

2.3 Verlies ticket 

De Klant krijgt geen restitutie van de toegangsprijs in geval van verlies of diefstel van het ticket voordat de Klant Fabrique des Lumières heeft betreden. 

2.4 Ontzegging toegang 

De Klant kan de toegang tot Fabrique des Lumières worden ontzegt indien hij onder de invloed is van alcohol, verdovende middelen of daarmee gelijkgestelde stoffen. 

2.5 Toegangscontrole 

Fabrique des Lumières behoudt zich het recht voor iedere Klant en diens bagage voor het verlenen van toegang aan Fabrique des Lumières te onderwerpen aan een toegangscontrole. In dit verband kan de Klant worden verzocht zijn medewerking te verlenen aan visitatie van tassen en dergelijke door of namens de medewerkers van Fabrique des Lumières. Een Klant die medewerking aan visitatie weigert, kan de toegang tot Fabrique des Lumières worden ontzegd en heeft geen recht op restitutie van het ticket. 

ARTIKEL 3: VERBLIJF IN FABRIQUE DES LUMIERES 

3.1 Eigen risico

Het verblijf van de Klant in Fabrique des Lumières is voor eigen rekening en risico. 

3.2 Kinderen 

Ouders of begeleiders van kinderen zijn te allen tijde verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op het gedrag van de door hen meegebrachte kinderen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen Fabrique des Lumières uitsluitend onder begeleiding bezoeken. Per volwassenen mogen er maximaal twee kinderen onder de 5 jaar gratis mee. 

3.3 (Huis)dieren

In verband met de veiligheid van de (huis)dieren en bezoekers van Fabrique des Lumières zijn (huis)dieren niet toegestaan binnen Fabrique des Lumières. Fabrique des Lumières biedt geen opvang voor de (huis)dieren. Assistentiehonden zijn wel toegestaan bij Fabrique des Lumières, mits dit vooraf is aangegeven. 

3.4 Fotograferen en filmen 

Anders dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Fabrique des Lumières is het de Klant niet toegestaan om foto-, video- en filmopnamen te maken tijdens zijn of haar bezoek aan Fabrique des Lumières. 

3.5 Roken 

Het is de Klant niet toegestaan om tijdens zijn of haar bezoek aan Fabrique des Lumières te roken. 

3.6 Ongeschikte voorwerpen 

Het meenemen en/of dragen van paraplu’s, (grote) rugtassen, kinderdraagzakken, kinderwagens en het dragen van andere grote objecten is niet toegestaan in de tentoonstellingszalen van Fabrique des Lumières. 

3.7 Aansprakelijkheid Klant 

De Klant is aansprakelijk voor iedere beschadiging die hij of zij toebrengt aan het gebouw of de tentoonstelling van Fabrique des Lumières. 

3.8 Gedrag van de Klant 

Gedurende het verblijf in Fabrique des Lumières dient de Klant zich te allen tijde te gedragen in overeenstemming met de regels van openbare orde, de richtlijnen van het RIVM, de (huis)regels van Fabrique des Lumières, aanwijzingen en instructies van de medewerkers van Fabrique des Lumières, de goede zeden en de met betrekking tot de aard van de bezochte activiteit geldende regels van fatsoen.  

ARTIKEL 4: BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID 

4.1 Beperking aansprakelijkheid 

Fabrique des Lumières is slechts aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt indien en voor zover die schade een rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van Fabrique des Lumières De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: 
1.    Het door de verzekeraar van Fabrique des Lumières aan Fabrique des Lumières ter zake van dat individuele schadegeval uitgekeerde bedrag; 
2.    de ter zake van de schade door een derde aan Fabrique des Lumières uitgekeerde vergoeding ter zake van dat individuele schadegeval. 

4.2 Schade aan of verlies van goederen 

Fabrique des Lumières is niet aansprakelijk voor schade aan of verlies van goederen die door de Klant in bewaring zijn gegeven. 

ARTIKEL 5: TICKETS  

5.1 Diensten waarop de tickets recht geven 

Een ticket geeft toegang tot de exposities van Fabrique des Lumières voor een bepaalde tijdsduur. 

5.2 Geldigheidsduur van de afgegeven tickets

Ieder afgegeven ticket is uitsluitend geldig voor de tijdsduur die erop aangegeven is. 

5.3 Beschikbaarheid tickets

De Klant wordt tijdens zijn of haar bestelling geïnformeerd over de beschikbaarheid van het gewenste aantal tickets. 

ARTIKEL 6: TARIEVEN EN PRIJZEN 

Fabrique des Lumières stelt verschillende toegangstarieven voor, afhankelijk van het soort bezoek en van de leeftijd of de situatie van de bezoeker. 
De geldende toegangstarieven zijn de tarieven die op het moment van bestellen worden vermeld op de website van Fabrique des Lumières.  
De totaalprijs bij het bevestigen van de bestelling is de definitieve prijs, btw en beheerkosten inbegrepen.
Gratis toegang voor kinderen onder de 5 jaar geldt alleen voor particulieren. 
De toegangstarieven en de totaalprijs van de bestelling worden in euro’s vermeld. Fabrique des Lumières behoudt zich te allen tijde het recht voor de tarieven te wijzigen. 

ARTIKEL 7: BESTELLING 

De online bestelprocedure bevat de volgende stappen : 

1/ De Klant selecteert het ticket of de tickets van zijn of haar keuze. 
Voor elk ticket kiest de Klant het aantal entrees voor een bepaald tarief en de dag en het tijdstip van het bezoek. 

2/ De Klant verstrekt de informatie die nodig is om de bestelling te verwerken: de achternaam, voornaam en e-mailadres.  

3/ Na het controleren van de bestelling en kennisname van de algemene voorwaarden voor bezoekers, gaat de Klant over tot het betaling van de bestelling. De Klant kan de onderstaande betalingswijzen gebruiken. De betaalmethoden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. 

  • De optie tot betaling via creditcard, waarna de Klant zijn of haar creditcardgegevens invoert , zoals naam, pasnummer en vervaldatum en op de akkoordknop klikt; of 
  • De optie tot betaling via iDeal, waarna de Klant de bank waarbij hij/zij bankiert uitkiest, op de akkoordknop klikt en de online betaling via zijn/haar bank afrondt. 

Indien de betaling wordt geweigerd, wordt de bestelling automatisch geannuleerd. 
De betaling van de bestelling door de Klant betekent een aanvaarding van de bestelling. De bestelling kan niet worden herroepen. 

4/ De Klant ontvangt een bevestigingsmail van de bestelling. 

ARTIKEL 8: BETALINGSWIJZEN EN BETALINGEN 

8.1 Betalingswijze 

De tickets worden uitsluitend in euro’s en met inachtneming van artikel 7 betaald.  

8.2 Betalingshandeling

 Het bedrag van de bestelling wordt van de bankrekening van de Klant afgeschreven zodra deze door de bancaire instelling is geaccepteerd. 

8.3 Bewijs van bestelling 

Zodra de transactie is voltooid, ontvangt de Klant per e-mail een bewijs van bestelling op het e-mailadres dat tijdens het bestelproces is opgegeven. 

8.4 Betalingsbeveiliging

De betaling wordt uitgevoerd op beveiligde servers van onze partner Adyen. Dit betekent dat bankgegevens van de Klant niet via de site van tickets.fabrique-lumieres.com gaan.  
De (betaal)gegevens worden versleuteld dankzij het SSL-protocol (Secure Socket Layer), en worden nooit onversleuteld verstuurd. CM en Fabrique des Lumières hebben op geen enkel moment toegang tot deze gegevens en bewaren deze ook niet op hun servers.  

ARTIKEL 9: BEVESTIGING VAN DE BESTELLING 

Zodra de bancaire instelling de betaling van de bestelling heeft bevestigd, ontvangt de Klant een bevestigingsmail van de bestelling. 
De bevestigingsmail bevestigt de ontvangst van de bestelling en bevat de volgende informatie: 
- de datum en het tijdstip van de bestelling; 
- de belangrijkste kenmerken van het/de verkochte ticket(s); 
- de bijgevoegde ticket(s) in de vorm van een pdf-document 

ARTIKEL 10: LEVERING TICKETS 

De Klant kan kiezen het/de bestelde ticket(s): 
- te downloaden van onze website op de bedankpagina, door op de knop 'Downloaden' naast het/de ticket(s) te klikken. Dit kan direct nadat de bestelling en betaling zijn afgerond.
- te downloaden van de bevestigingsmail die naar het e-mailadres is verzonden dat tijdens het bestelproces is opgegeven.
Let op: de Klant kan de ticket(s) op zijn smartphone laten zien, of uitgeprint. Voor het printen van de ticket(s) moet de klant beschikken over een printer die kan printen op wit A4-papier. De Klant kan ervoor kiezen om zijn/haar ticket(s) in zwart-wit of in kleur af te drukken.

ARTIKEL 11: GEBRUIKSVOORWAARDEN TICKETS 

Elk ticket wordt bij de ingang van de locatie systematisch gecontroleerd. Deze controle bestaat uit het scannen van de QR code die op het ticket staat (digitale code). Op de dag van het bezoek dient de Klant zelf te controleren dat:
- het ticket goed is uitgeprint in kleur of zwart-wit op een leeg vel A4-papier – of duidelijk zichtbaar op een smartphone; en
- het ticket een goed leesbare QR Code en gegevens bevat (het soort bezoek, de geldigheidsduur van het ticket, de voor- en achternaam van de drager van het ticket).
Een ticket dat gedeeltelijk geprint of vuil, beschadigd of onleesbaar is, wordt niet geaccepteerd.
Een ticket met korting dient te worden gepresenteerd samen met het bewijs voor die korting.
Het ticket is alleen geldig voor het bezoek en de starttijd die erop vermeld zijn. Het ticket dient tot het eind van het bezoek bewaard te worden. 

FABRIQUE DES LUMIÈRES BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR TOEGANG TOT FABRIQUE DES LUMIÈRES TE WEIGEREN INDIEN EEN TICKET WORDT GEPRESENTEERD DAT NIET VOLDOET AAN EEN VAN BOVENGENOEMDE VOORWAARDEN. 

ARTIKEL 12: ONRECHTMATIG GEBRUIK - VERLIES - DIEFSTAL VAN TICKETS 

Het is uitdrukkelijk verboden tickets op welke wijze dan ook te reproduceren, te kopiëren of na te maken. Het namaken van een ticket is verboden en een vervalst ticket is onbruikbaar. 
Eenieder die op illegale wijze een ticket namaakt en/of een vervalst ticket gebruikt, zal strafrechtelijk worden vervolgd. 
Fabrique des Lumières weigert toegang tot de locatie aan elke drager van een ticket dat een reeds eerder gescande barcode bevat. 

ARTIKEL 13: VOORWAARDEN VOOR RESTITUTIE EN VOOR HET RUILEN VAN TICKETS 

De datum en/of starttijd van individuele tickets kan op elke moment worden gewijzigd vóór de aangegeven datum en tijd op het ticket. Dit is afhankelijk van de geldigheid van de service die op het ticket staat vermeld. Individuele tickets kunnen niet worden terugbetaald of geruild voor een andere tentoonstelling, dienst of tarief. 

Elk verzoek om een ticket te wijziging moet worden gedaan op de CM Global online self-service ticket support pagina of via de CM Global klantenservice.  

In het geval van annulering van de op het ticket vermelde dienst door Fabrique des Lumières, zal de klantenservice de Klant zo spoedig mogelijk via e-mail op de hoogte brengen de Klant een voorstel doen: 
- indien mogelijk, met behoud van het ticket: het verzetten van de betreffende dienst naar een andere dag en/of ander tijdstip; of 
- het restitueren van het betreffende ticket, met vermelding van de terugbetalingswijze.

ARTIKEL 14: GROEPEN 

14.1 Tariefbepaling

 De tarieven worden vermeld in euro's, zijn inclusief btw en, tenzij anders gespecificeerd, per persoon. De tarieven kunnen op elk moment gewijzigd worden.  

Om voor het groepstarief in aanmerking te komen dient de groep te bestaan uit tenminste 12 betalende personen (zijn de personen die niet in aanmerking komen voor gratis toegang). 

  • Groep volwassenen: dit tarief geldt voor alle groepen van personen vanaf 18 jaar en ouder.  
  • Groep kinderen: dit tarief geldt voor alle groepen van personen van 5 tot en met 17 jaar.
  • Schoolgroep: dit tarief is van toepassing voor groepen studenten of leerlingen onder begeleiding van één of meerdere leerkrachten. Het schoolgroep tarief geldt alleen voor groepsbezoeken georganiseerd door een school. 

14.2 Reservering

Een reservering is noodzakelijk voor groepen (vanaf twaalf (12) betalende personen). De reserveringen dienen gemaakt te worden via de website tickets.fabrique-lumieres.com of door een e-mail te sturen naar de verkoopafdeling op groepen@fabrique-lumieres.com.
Elke aanvraag voor groepsreservering dient het aantal bezoekers te bevatten, de naam en contactgegevens van de groepsverantwoordelijke, de datum, de starttijd en de gewenste dienst.  

14.3 Toegangsvoorwaarden voor groepen

 Om voor het groepstarief in aanmerking te komen dient de groep te bestaan uit tenminste 12 betalende personen (zijn de personen die niet in aanmerking komen voor gratis toegang).

De dag van het bezoek moet alleen de groepsverantwoordelijke zich bij de ticketbalie melden, met de bevestigingsmail van de reservering en de betalingswijze (als de reservering niet via de online ticketverkoop is betaald). Eventuele aanvullende services kunnen ter plaatse worden gekocht, afhnakelijk van beschikbaarheid op het moment van aankoop.  

Indien een groep vijftien (15) minuten te laat arriveert, wordt dit als een annulering beschouwd, tenzij de volgende starttijd beschikbaar is. Een annulering dient minstens twee (2) werkdagen voor de bezoekdatum gemeld te worden. Indien de annulering minder dan twee (2) dagen voorafgaand aan de bezoekdatum wordt gemeld, worden annuleringskosten in rekening gebracht. 

14.4 Annuleringsvoorwaarden voor groepsbezoeken

Groepstickets kunnen tot twee (2) werkdagen voor de gereserveerde bezoekdatum en tijd worden gewijzigd door een email te sturen naar groepen@fabrique-lumieres.com. Dit is afhankelijk van de geldigheid van de service die op de ticket staat vermeld. Elke overschrijding van meer dan vijftien (15) minuten, of het niet verschijnen van een groep wordt als een annulering beschouwd en wordt niet vergoed, tenzij de volgende starttijd beschikbaar is.

ARTIKEL 15: BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS 

Bij het plaatsen van een bestelling wordt om persoonsgegevens van de Klant gevraagd (voornaam, achternaam en het e-mailadres van de Klant). 
Deze gegevens zijn nodig voor de verwerking en de opvolging van de betreffende bestelling en worden eveneens gebruikt in geval van een opschorting of annulering van de dienst waartoe het ticket toegang geeft. 

De persoonsgegevens worden uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacy- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Fabrique des Lumières heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 
De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het bereiken van het doel waarvoor ze zijn verzameld. Alle verzamelde gegevens die ten doel hebben onze producten en/of diensten aan te schaffen, worden na afronding van die aankoop zo spoedig mogelijk gewist.
In enkele gevallen dienen gegevens gedurende een bepaalde wettelijke termijn te worden bewaard. Als de vernietiging van de gegevens technisch niet mogelijk is, worden ze zoveel als mogelijk geanonimiseerd.
De Klant heeft op elk moment recht op toegang, op wijziging, op rectificatie en op verwijdering van zijn of haar gegevens. De Klant kan deze rechten uitoefenen door het sturen van een aanvraag naar de klantenservice: service@fabrique-lumieres.com, die vervolgens contact op zal nemen om het benodigde te regelen bij tickets.fabrique-lumieres.com

ARTIKEL 16: GEHEEL AAN ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN 

Deze algemene bezoekersvoorwaarden vormen de volledige overeenkomst en afspraken met betrekking tot het onderwerp ervan en vervangen alle eerdere schriftelijke en/of mondelinge overeenkomsten en afspraken tussen de Klant en Fabrique des Lumières.  
Indien een voorwaarde of bepaling van deze algemene bezoekersvoorwaarden op welke wijze dan ook ongeldig, nietig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven alle overige voorwaarden en bepalingen volledig van kracht en zullen zij op geen enkele wijze daardoor ongeldig, aangetast of beïnvloed worden.

ARTIKEL 17: GESCHILLEN EN KLACHTEN 

Op deze algemene bezoekersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
Eventuele klachten dienen op adequate wijze kenbaar gemaakt te worden, zodanig dat het bewijs van de reden voor het geschil bewaard blijft, met vermelding van de reden van de ontevredenheid en het nummer van de bestelling. Elke klacht dient te worden gericht aan Fabrique des Lumières (Culturespaces Netherlands B.V.) en uiterlijk binnen één week na het bezoek per post te worden verstuurd onder de volgende adressering: 

FABRIQUE DES LUMIERES 
Pazzanistraat 33 
1014 DB Amsterdam 
Nederland 

Of per e-mail aan: service@fabrique-lumieres.com 

Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze algemene bezoekersvoorwaarden en/of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank Amsterdam, behoudens hoger beroep en cassatie.